સુંદરતાની બાબતમાં બૉલિવુડને ટક્કર આપે છે આ પાકિસ્તાની મોડલ , ફોટો જોઇને ઉડી જશે હોંશ

આમ તો ભારત માં સુંદરતાની કમી નથી પણ આ દિવસોમાં એક પાકિસ્તાની એક્ટ્રેસ સોશિયલ મીડિયા પર ધમલ મચાવે છે. પાકિસ્તાની મોડેલો અને એક્ટર્સ કોઈ પણ બાબત માં ઓછા નથી. સોશિયલ મીડિયા એ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે, જ્યાં દરેક પ્રખ્યાત થઈ શકે છે. સુંદરતાની ન તો કોઈ પૈમાના હોય છે અને ના તો કોઈ દેશ.આપણે તો માત્ર બસ સુંદરતાની પ્રશંસા કરીએ છીએ. જી હા, એક કરતાં વધુ સુંદર અભિનેત્રીઓ ને તમે જોઈ શકશો, પરંતુ આમ ને જોશો પછી તમે બધાંને ભૂલી જશો.

સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ સીમા નથી કે કોઈ બંધન નથી હોતા.આકારણછેકેકોઈપણઅભિનેત્રીપોતાને અહીંલોકપ્રિયબનાવીશકેછે, જોતેખૂબસુંદરછેઆપ્લેટફોર્મપરપ્રખ્યાતથવામાટેતમારીપાસેબેબાબતોખૂબમહત્વપૂર્ણછે. તેમાંનુંએકતમારીપાસેસુંદરતાહોયઅનેબીજું ટેલેન્ટ જરૂરી છે. જોતમારીપાસેતેબંનેહોય, તોકોઈપણતમનેટક્કરઆપીશકશેનહીં. પાકિસ્તાનીઅભિનેત્રી, જેને આજેતમનેમળવાજઈરહ્યાછોતેખૂબજલોકપ્રિયછે.

પાકિસ્તાનનીઆસુંદરકલાકારતેનીસુંદરતાનાકારણેઆખા પાકિસ્તાનમાંપ્રસિદ્ધછે. તેનુંનામઇમાનખાનછે. થોડાવર્ષોપહેલા, તેમણેફિલ્મોમાંશરૂઆતકરીહતીતેપહેલાંતેઓમોડેલિંગકરતાહતા. તેમનીસુંદરતાપર દરેક ફિદા થઈ જાય છે.

એટલામાટેઆજે તેમનાંલાખોચાહકોછે. એવુંમાનવામાંઆવેછેકેજેકોઈતેમનીઆંખ માંજુએછેતેતેમના દીવાના બની જાયછે. તમને જણાવી દઈએ કેઇમરાનખાનેફિલ્મ ‘ખુદાકે લિયે’ થી પાકિસ્તાનીફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માં પગ મુક્યો હતો. જે ૨૦૦૭ માં રિલીઝ થઈ હતી.


ફિલ્મ “ખુદા કે લિયે” થી તેણી નું નસીબબદલ્યું. હા, કોઈપણફિલ્મપહેલાંતેણી ને જાણતાન હતાં, પરંતુહવેતેધીમેધીમેસમગ્રવિશ્વમાંપ્રખ્યાતબનીરહીછે. હવે તે એક પછી એક શ્રેષ્ઠફિલ્મો કરતી નજરે ચડેછે. સોશિયલમીડિયાવિશેવાતકરીએ તો એમનાં ચાહકોનીસંખ્યાદિવસે નેદિવસેવધીરહીછે. આજેતેમનીઓળખભારતમાંપણવધીરહીછે.

ઇમાનખાનસોશિયલમીડિયાપરપોતાનાફોટાશેર કરે છે. ઈન્સ્ટાગ્રામપરતેણી નાં લાખોચાહકો છે. તેપોતાનીનાનીવિગતોપણતેનાચાહકોસાથેશૅર કરે છે. આદિવસો, ભારતીયોપણઆઅભિનેત્રીનીસુંદરતાદીવાના થતાં જાય છે. તેણી નાં દરેક ફોટા પરની વધુ પડતી લાઇક અને કોમેન્ટ થી તેણી ની પોપ્યુલારીટી નો અંદાજો લગાવી શકાય છે

Leave a Reply

error: Content is protected !!