જાણો એ ગામ વિશે જે 1971 માં પાકિસ્તાનમાં હતું તે હવે ભારતમાં છે

સરહદો સારી તેમજ ખરાબ છે. સારું કારણ કે સરહદો એક દેશને તેના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરે છે. ખરાબ કારણ કે તેઓ લોકોને એકબીજાથી જુદા પાડે છે.સરહદ બનવાની પીડા ભારત કરતા વધારે … Read More

error: Content is protected !!