નિવૃત્તિ ની વૃત્તિ

“દરજી નો દીકરો જીવે ત્યાં સુધી સીવે” આવી કોઈક કહેવત આપણે બધાં નાના હતાં ત્યારે સાંભળી હતી. અત્યારે ઘણી એવી વ્યક્તિઓ છે જેને માટે આ કહેવત બરોબર લાગુ પડે છે. … Read More

BRTS અમદાવાદની ‘લોકલ’

આજકાલ કરતાં આ BRTS ને ચાર વર્ષ પૂરાં થઇ જશે અને આ ચાર વર્ષમાં એણે સારાં એવાં ઝંડા ગાડ્યા છે એમ કહી શકાય. ગુજરાતી છાપાઓમાં BRTS ને વિષે જો એને … Read More

error: Content is protected !!