બુક્સ… પુસ્તકો… ચોપડીઓ!!

(1) અત્યારના જમાનામાં તો કોમ્પ્યુટર અને અન્ય આધુનિક યંત્રોની મદદથી બુક લખવી અને પ્રકાશિત કરવી એ બહુ સહેલું કામ બની ગયું છે, પણ કોમ્પ્યુટર અને કોપીયર મશીન્સની શોધ થઇ એ … Read More

error: Content is protected !!